PRAKTYKA TWÓRCÓW TEATRU

Tutaj jednak ograniczę się do analizy wybranych proble­mów natury estetycznej, których rozwiązywaniu poświęcona jest codzienna praktyka twórców teatru, zaś ocena jej rezultatów, stanowi. fundament działalności krytyków teatralnych. Roz­ważania swe zawężam do obszaru spektaklu scenicznego i jego odbioru. Wydaje się, że szczególnie istotne jest badanie tych zagadnień przez wzgląd na szeregowego odbiorcę, do którego sztuka teatralna jest adresowana. Nie zajmuję się zatem awan­gardą teatralną. Jej przedstawiciele swoim stylem życia re­alizują postulat najściślejszego związku z codziennością, jed­nakże wątpliwym jest czy uprawiają oni jeszcze sztukę te­atralną. Chciałabym mianowicie zastanowić się nad przyczynami niedoceniania roli scenografii w procesie powstawania i osta­tecznym kształcie spektaklu teatralnego, a zatem i jej zna­czenia dla kształtowania przedmiotów estetycznych powstają­cych w kontakcie z dziełem sztuki teatralnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *