MOTYW POSZUKIWANIA DOSKONAŁOŚCI

Nie jest to również motyw poszukiwania doskonałości formy bowiem dla Roquentin’a (podobnie jak dla wczesnego j Sartre’a) sztuka rozpatrywana jest przede wszystkim w kate- ; goriach ontologicznych (np.: sposób istnienia dzieła, a tego -oo dziełem nie jest) a nie w sensie klasycznym estetycz- j nych.W celu uzyskania pewnej klarowności wywodów i zapatry- i wań Sartre’a na sztukę i jej rolę w życiu jednostki — zmie- | nimy nieco porządek przyjęty przez autora i „samego i A. Roquentin’a w jego dzienniku. Umożliwi nam to pełniejszy wgląd w tkankę światopoglądu estetyczne-go i etycznego Sart- j re’a w tym okresie rozwoju jego twórczości.  Pod wpływem pierwszego kontaktu ze światem sztuki czło- | wiek dochodzi do rozróżnienia między sobą a dziełem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *